Behavio is company, which offers widely available marketing research and thus help to find new customers for their clients. As a cinematographer, I helped them plan and implement a new look for their corporate vlog.    
                                    
Behavio je firma zabývající se spotřebitelskými výzkumy. Nabízejí široce dostupné marketingové výzkumy a pomáhají tak nalézt nové zákazníky svým klientům. Jako kameraman jsem jim pomohl naplánovat a zrealizovat novou podobu jejich firemního vlogu.

Ukázka z Behavio Youtube kanálu. Společně jsme s Behaviem vytvořili mini seriál o marketingových tipech.

The left picture shows visual identity before our cooperation. Right picture is the final look after finishing new videos.
Levý obrázek ukazuje celkovou vizuální identitu Behavio videa před naší spolupráci. Pravý pak finální look po dokončení nových videí.

You may also like

Back to Top